ഹിഗ്‌സ്‌ബോസോണ്‍ കണം - ദൈവകണം , കണ്ടെത്തിയ യന്ത്രം

                          
        ദൈവകണം എന്നു ജനങ്ങള്‍ ചുരുക്കി വിളിക്കുന്ന ഹിഗ്‌സ്‌ബോസോണ്‍ കണം കണ്ടെത്താന്‍ വേണ്ടി മനുഷ്യന്‍ ഇന്നവരെ ഉണ്ടാക്കിയതില്‍ വെച്ചേറ്റവും വലിയ യന്ത്രം വേണ്ടി വന്നു. രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ അതിരുകള്‍ ഭേദിച്ച് 27 കിലോമീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ കിടക്കുന്ന ലൈര്‍ജ് ഡ്രോണ്‍ കൊളൈഡര്‍ എന്ന ഈ ആക്‌സിലറേറ്റര്‍
നിര്‍മിക്കാന്‍ തന്നെ ഒരു പതിറ്റാണ്ട് വേണ്ടി വന്നു. എല്‍.എച്ച്.സി.യുടെ നിര്‍മാണത്തിന്റെ വിവിധഘട്ടങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗാലറിയിലൂടെ ഒരു യാത്ര........................
Compact Muon Solenoid (CMS) , part of the Large hadron Collider (LHC), and is capable of studying many aspects of proton collisions at 14 trillion electronvolts. 
Civil Engineering in the ATLAS cavern. This cavern that will eventually house the ATLAS experiment, part of the LHC
Part of the LHC, in its tunnel at CERN (European Center for Nuclear Research) near Geneva, Switzerland
The globe of the European Organization for Nuclear Research, CERN, illuminated outside Geneva, Switzerland,
Pictures from the Compact Muon Solenoid pixel-strip integration test performed at the Tracker Integration Facility
Work on the first half tracker inner barrel/inner disk in the Compact Muon Solenoid clean room
A scientist performs maintenance in the CERN LHC computing grid center in Geneva, on October 3, 2008. This center is one of the 140 data processing centers, located in 33 countries, taking part in the grid processing project. More than 15 million Gigabytes of data produced from the hundreds of millions of subatomic collisions in the LHC should be collected every year.
The huge ATLAS Toroid Magnet End-Cap A is transported between building 180 to ATLAS point
Integration of the ALICE experiment's inner tracker
Physicist Peter Higgs, who the Higgs boson is named for, visits the ATLAS experiment in April of 2008. Higgs was one of the original proposers of the mechanism that predicted such a boson back in 1964
A historical moment: closure of the LHC beam pipe ring
The Linac2 (Linear Accelerator 2) at the European Organization for Nuclear Research, CERN, in Meyrin, near Geneva, Switzerland
Engineers and technicians work to carefully align and install the inner detector in the center of ATLAS

Integration of the three shells into the ATLAS pixel barrel,

The first half of the Compact Muon Solenoid inner tracker barrel is seen in this image consisting of three layers of silicon modules which will be placed at the center of the CMS experiment. Laying close to the interaction point of the 14 TeV proton-proton collisions, the silicon used here must be able to survive high doses of radiation and a powerful magnetic field without damage
One of the end-cap calorimeters for the ATLAS experiment is moved using a set of rails. This calorimeter will measure the energy of particles that are produced close to the axis of the beam when two protons collide. It is kept cool inside a cryostat to allow the detector to work at maximum efficiency.


Placing the Tracker inside the Compact Muon Solenoid (the tracker is still wrapped from its transport),

Michel Mathieu, a technician for the ATLAS collaboration, is cabling the ATLAS electromagnetic calorimeter's first end-cap, before insertion into its cryostat. Millions of wires are connected to the electromagnetic calorimeter on this end-cap that must be carefully fed out from the detector so that data can be read out. Every element on the detector will be attached to one of these wires so that a full digital map of the end-cap can be recreated

In order for technicians to get around the 27-km tunnel that houses the LHC, various methods of transportation must be employed

A welder works on the interconnection between two of the LHC's superconducting magnet systems, in the LHC tunnel
Moving the calorimeter on side A of the ATLAS cavern

Installation of the ATLAS pixel detector into the cavern

The eight toroid magnets can be seen surrounding the calorimeter that will later be moved into the middle of the detector. This calorimeter will measure the energies of particles produced when protons collide in the center of the detector

This image made available by CERN shows a typical candidate event including two high-energy photons whose energy (depicted by red towers) is measured in the Compact Muon Solenoid electromagnetic calorimeter. The yellow lines are the measured tracks of other particles produced in the collision. The pale blue volume shows the CMS crystal calorimeter barrel. To cheers and standing ovations, scientists at the world's biggest atom smasher claimed the discovery of a new subatomic particle on July 4, 2012, calling it "consistent" with the long-sought Higgs boson -- popularly known as the "God particle" -- that helps explain what gives all matter in the universe size and shape

No comments:

Post a Comment